Základním cílem tohoto předmětu je znalost odvětví správního práva, jako základní předpoklad kvalitního a kvalifikovaného výkonu veřejné správy, tj. státní správy i samosprávy. Cílem je nejen znalost pojmů a institutů správního práva a veřejné správy, ale zároveň i schopnost aplikovat tyto pojmy při řešení praktických situací. Tento předmět tedy patří k nosným odborným předmětům studia a je navazujícím předmětem na „Základy organizace a činnosti veřejné správy“. Obsahově vychází ze základních pojmů a institutů správního práva a veřejné správy, které však prezentuje v podrobnostech a širších souvislostech. Při výuce vedle předávání teoretických znalostí je pozornost zaměřena rovněž na vytvoření dovedností formulovat teoretická východiska a kvalifikovaně je aplikovat na konkrétní právní situace, které veřejná správa řeší. Od tohoto se také odvíjí hodinový rozsah výuky, přednášek, který je doplněn možností dále si znalosti osvojovat formou seminářů. Důraz bude kladen na aktivní přístup studenta, a to při práci s právními předpisy a při řešení případových studií. Předmět „Správní právo – obecné“ je výchozím zdrojem znalostí a předpokladem pro další studium tohoto odvětví, zejména správního práva, části zvláštní, procesní i trestní. Hlavními vyučovacími cíli je velmi dobrá orientace v teorii správního práva a pochopení organizace a fungování veřejné správy jako celku. Předmět navazuje na základní právní předměty bakalářského studia, především „Teorii práva a právní filozofii“ a „Ústavní právo a základy legislativy“. Úkolem kurzu je pochopit důležité instituty správního práva a vazby mezi správním právem a dalšími odvětvími práva veřejného. Správní právo I se soustřeďuje především na instituty tvořící obecnou část správního práva. Vysvětluje pojem veřejná správa, správně právní vztahy, právní aspekty organizace veřejné správy. Výklad je dále zaměřen na formy činnosti veřejné správy a v jejich rámci především na právní úpravu správního řízení