Cílem je naučit studenty orientovat se v právní úpravě některých majetkových a dalších vztahů souvisejících s podnikáním, dále vyjadřovat se v běžné právní terminologii, porozumět souvislostem obchodního práva s jinými právními odvětvími, osvojovat si samostatně právní informace a analyzovat právní problémy. Po absolvování předmětu má student základní znalosti z obchodního práva, zejména práva obchodních společností, právní úpravy obchodních obligačních vztahů a živnostenského práva a měl by se umět orientovat v problematice obchodního práva, v základech zakládání jednotlivých typů obchodních společností. Získá zkušenosti pro aplikaci obchodněprávních institutů v praxi.

Předmět Obchodní právo je vyučován formou přednášek a seminárních cvičení. Obsah přednášek je zaměřen na teoretický výklad látky, seminární cvičení na praktická cvičení se zaměřením využití v běžném životě studenta.