Cílem je seznámit studenty s problematikou veřejného a soukromého práva a vybavit absolventy základními znalostmi z jednotlivých právních odvětví jak v rovině teoretické, tak i v rovině praktické. 
Po absolvování předmětu má student základní představu o podstatě práva veřejného a soukromého a zná základní instituty českého práva a způsoby jejich používání.
Student získá základní znalosti o dualismu práva a zásadních rozdílech mezi těmito dvěma náhledy na právo a má orientaci ve vybraných odvětví veřejného i soukromého práva.  
Dokáže používat základní právní kategorie, identifikovat je, popř. řešit občanskoprávní či veřejnoprávní situace.