Cílem předmětu Základy právních nauk je seznámit studenty ze základními právními pojmy z oblasti teorie státu a práva, vysvětlit vzájemný vztah mezi státem a právem, duální pohled na právo, pojem právní normy, právního úkonu, právního vztahu, právní skutečnosti… Cílem předmětu je ale dále rovněž seznámit studenty s právním řádem České republiky, s prameny práva jak obecně, tak zejména ve vztahu k právnímu řádu České republiky, s jednotlivými právními odvětvími českého právního řádu. Po teoretické části předmětu následují bloky, ve kterých budou studenti seznámeni základním způsobem s vybranými právními odvětvími českého právního řádu jak z oblasti veřejného, tak i soukromého práva. Důraz je kladen na odvětví ústavního práva, kdy je student seznamován podrobněji s ústavním pořádkem ČR, dělbou moci ve státě a systémem vzájemných „brzd“, zákonodárným procesem, ústavními základy územní samosprávy, funkcí Ústavního soudu ČR. V rámci výkladu dalších odvětví právního řádu bude větší pozornost věnována občanskému, správnímu, obchodnímu a pracovnímu právu. Student by se měl po absolvování předmětu Základy právních nauk orientovat v právním řádu ČR, měl by mít ucelený přehled o této problematice. Studentovi by nemělo dělat potíže podřadit konkrétní problematiku do příslušného odvětví práva a vyhledat základní právní normy, které se dané problematiky týkají. Pro studium předmětu Základy právních nauk se nepředpokládá předchozí znalost uvedené problematiky. Absolvování tohoto předmětu je předpokladem pro úspěšné absolvování výuky jednotlivých dalších oborů práva Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Požadavky pro udělení zápočtu určí přenášející pedagog.