Cílem je seznámit studenty s problematikou veřejného a soukromého práva a vybavit absolventy základními znalostmi z jednotlivých právních odvětví jak v rovině teoretické, tak i v rovině praktické. Po absolvování předmětu má student základní představu o podstatě práva veřejného a soukromého a zná základní instituty českého práva a způsoby jejich používání, dokáže se orientovat v problematice soukromého a veřejného práva. Dokáže používat základní právní kategorie, identifikovat je, popř. řešit občanskoprávní či veřejnoprávní situace.