Cílem předmětu je seznámit posluchače s právními úpravami ochrany předmětů práv duševního vlastnictví důležitých pro oblast IT, které tematicky vycházejí z autorského práva, práv průmyslového vlastnictví, občanského práva, trestního práva a správního práva, a to se zaměřením na počítačové programy, vynálezy implementované počítačem a databáze. Součástí výuky je i problematika právní ochrany dat a informací a ochrana osobních údajů.

Posluchačům budou dále v nezbytné míře objasněny základy autorského práva, zejména pojem autorského díla a některá další díla upravená autorským zákonem (zejména dílo zaměstnanecké, dílo vytvořené na objednávku, aj. díla, s nimiž se absolventi ve svém profesním působení setkají) a budou jim vysvětlena v potřebném rozsahu osobnostní práva autora a majetková práva autora.

Posluchači získají základní orientaci v uzavírání smluv týkajících se pracovněprávních vztahů a podnikatelské činnosti se zřetelem k oblasti informatiky