Absolvent chápe význam a nezastupitelnost chemie v zemědělství, zahradnictví a chovech zvířat a rozumí základním chemickým procesům probíhajícím v jednotlivých složkách životního prostředí se zřetelem na jeho živou část. Zná vlastnosti a názvy anorganických a organických sloučenin, které jsou využívány v zemědělství, a význam hlavních skupin látek tvořících organický podíl živých organismu. Orientuje se ve zdrojích nežádoucích látek v živých organismech, v principech jejich působení a možných rizicích.