Předmět Základy první pomoci a školní hygiena je zaměřen na zásady hygieny a bezpečnosti práce při realizaci výchovně-vzdělávajícího procesu. Poskytuje vhled do vývoje člověka a charakteristiky vývojového období pubescenta a adolescenta, dále se zaměřuje na biorytmy člověka a jejich vlivem na pracovní a studijní výkonnost žáků. Součástí kurzu jsou i základy výchovy ke zdravému životnímu stylu a správné životosprávě, prevence úrazů, poskytování předlékařské první pomoci, ochrana zdraví za mimořádných událostí, bezpečnost práce a požární ochrana, včetně platné legislativy MŠMT. Výuka zahrnuje konzultace, aktivní zapojení studentů během výuky (plnění zadaných úkolů) a písemný test na závěr kurzu.