Studenti předmětu získají znalost myšlenkových konstruktů ekonomické teorie, tj. teoretické znalosti z vybraných oblastí mikroekonomie a makroekonomie. Absolventi tak získají dovednosti spočívající v umění subsidiárně využít aspektu ekonomické teorie v reálné ekonomické praxi. Jsou schopni na základě znalostí základních mikroekonomických a makroekonomických vztahů pojmenovat a definovat ekonomický problém v podnikatelské praxi, objasnit jeho příčinu a důsledky a navrhnout možná účinná řešení. Na základě výběru praktických metod základní mikroekonomické a makroekonomické analýzy jsou absolventi schopni udělat rozbor problému a rozhodnout o možném řešení a následně vyvodit závěry a provést kritické zhodnocení o dopadech na podnikatelskou činnost. Absolventi dokáží jasně a srozumitelně formulovat a sdělovat informace a jsou schopni účinně komunikovat a kooperovat v podnikatelské praxi s aktéry obchodních vztahů a institucemi státní správy a samosprávy, a dále adekvátně prezentovat, obhájit a zdůvodnit vlastní názory.  Jsou schopni se samostatně rozhodovat a řešit problémy plynoucí z reálné situace s využitím interpretace relevantních údajů v kontextu nestabilního, dynamicky se vyvíjejícího a nepředvídatelného globalizovaného ekonomického prostředí a zároveň získávají zpětnou vazbu ve formě konsekvencí.   

Cílem předmětu je, aby student v průběhu předmětu rozvinul úroveň následujících kompetencí: využití teorie v praxi, ekonomické myšlení a konání, orientace ve finančních procesech, schopnost vyjadřovat se k základním mikroekonomickým a makroekonomických otázkám, schopnost náhledu na základní mikroekonomické a makroekonomické problémy, shromáždit a interpretovat relevantní údaje a průběžně sledovat a využívat odborné zdroje.