Socioekonomický status

Krize tvářSocioekonomický status (SES) je proměnná, která vyjadřuje pozici, již zaujímá každý člověk nebo skupina lidí ve struktuře společnosti (na společenském žebříčku), tedy v sociální stratifikaci.

Sociální stratifikace se skládá podle většiny pramenů, inspirovaných většinou názory jednoho ze zakladatelů moderní sociologie M. Webera ze dvou základních komponent:


 • - třídy a
 • - statusu.

Třídní komponenta vyjadřuje materiální prostředky, které má jedinec k dispozici, statusová komponenta reprezentuje rozdíly v životním stylu, postojích, názorech, znalostech atd. Ze nejpřiměřenější ukazatel třídní (materiální) komponenty je pokládána úroveň příjmů, za ukazatele statusové komponenty jsou pokládány úroveň vzdělání a povolání (Stronks, 1997).

Příjem je indikátorem SES, který pravděpodobně nejpřiměřeněji hodnotí materiální zdroje jednotlivce (případně i jeho rodiny, viz dále). Příjem je možno použit též jako relativní indikátor stanovení úrovně chudoby (Galobardes et al., 2006). Pro stanovení SES se užívalo různých, nejčastěji tří základních přístupů, využívajících různých ukazatelů:

 • Individualistický přístup +

  se vztahuje k vlastnímu povolání, vzdělání a příjmu posuzovaného člověka nebo skupiny;

 • Konvenční přístup +

  je založen na zjištění povolání, vzdělání a příjmu „přednosty domácnosti“, tj. vůdčí osoby v rodině;

 • Model dominance +

  je založen na zjištění nejvyšší úrovně vzdělání a příjmu v domácnosti.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem je proto v mezinárodních šetřeních spíše než příjmu jednotlivce, který nemusí adekvátně vystihovat převažující postavení posuzovaných jedinců ve společnosti, užíváno přístupu, který dělí příjem domácnosti počtem jejích členů (Kunst, Mackenbach, 1994) a bere tak v úvahu i momentálně ekonomicky neaktivní (nezaopatřené) členy (např. děti, ženy v domácnosti atd.). (více...)

Z hlediska vzniku, vývoje a zvládání krizových situací je zvláště významné rozlišování dvou základních druhů SES, inspirované přístupem amerického kulturního antropologa R. Lintona (1947), který ve svých publikacích, mj. v práci „The cultural background of personality“ navrhl rozlišení vrozených, získaných a připsaných charakteristik SES. Lze tak rozlišit jednak:

 • Vrozený status +

  jenž člověk získá bez vlastního přičinění narozením s určitými charakteristikami, týkajícími se např. pohlaví, ale také vrozenou příslušností k rodině a další skupině příbuzných, zaujímajících již určitou, předešlým vývojem stanovenou pozici v rámci SES, jednak

 • Dosažený či získaný status +

  jehož úroveň je dána dispozicemi, schopnostmi a vlastním úsilím jedince a konečně

 • Připsaný status +

  týkající se např. věku a aktuální společenské pozice. Toto důležité rozlišení se však bohužel často ve výzkumech vztahu mezi SES a souvisejícími proměnnými neobjevuje.